FORMULARZ REJESTRACYJNY / REGISTRATION FORM

Niniejszy formularz rejestracyjny stanowi część wymagań prawnych niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania szkoły.

Prosimy czytelnie wypełnić wszystkie pola.

This registration form is part of the school's legal requirement for continued safe operation. Please complete all fields.

Strona główna

Wysyłając formularz, Rodzice/Opiekunowie zgadzają się na udzielenie w nagłej potrzebie swojemu dziecku pomocy lekarskiej włącznie z lekami oraz potwierdzają prawdziwość informacji podanych w formularzu.  

By sending the form, Parents/Guardians agree that in the event of an emergency, their child may receive treatment including medication from qualified medical staff, and confirm that the information given is correct.

  1. Uczeń / Student                                                                               Address

  2. Rodzice, Opiekunowie / Parents, Guardians

  3. Kontakt zastępczy / Alternative contact

  4. Szkoła angielska / English school

  5. Informacje medyczne / Medical information

  6. Wyrażam zgodę (✔) na .... / Click (✔) the box if we may ....

Nazwisko/Surname

Imię/FirstName

Data Urodz. (dd/mm/yyyy)

Miejsce urodz.

Nr. domu,ulica / House No. & Road

Dzielnica/Area

Kod Pocztowy

Matka/Mother

Ojciec/Father

Nazwisko/Surname

Nazwisko

Imię/Forename

Imię/FirstName

Telephone No.

Telephone No.

E-mail

E-mail

Nazwisko/Surname

Imię/FirstName

Telephone No.

Szkoła/School

Dyrektor/Headteacher

Telephone No.

Ośrodek Zdrowia/Practice

Lekarz/Doctor

Telephone No.

Dodatkowe informacje, które szkoła powinna znać (np. uczulenia, itd). / Other information of which the school should be aware (e.g. allergies, etc)

Zamieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Polskiej Szkoły Nottingham.

Use your child's photograph on the Polish School website.

Zamieszczanie zdjęć mojego dziecka na Facebooku Polskiej Szkoły Nottingham.

Use your child's photograph on the Polish School Facebook site.

Miasto/City